Expertises voor professionals

Consultatie en advies

Autrinsiek – expertise in autisme biedt consultatie en advies aan collega professionals in de zorg, waaronder praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg werkzaam in huisartspraktijken (POH-GGZ), en het onderwijs.

Consultatie en advies kan bestaan uit:

  • Telefonisch of mondeling overleg.
  • Het bijwonen van (een) gesprek(ken) met een cliënt of cliëntbespreking.
  • Een eenmalig gesprek met een cliënt.
  • Dossieranalyse.
  • Groepsconsultatie met cliënt, ouders, partner en betrokken professionals.

Consultatie en advies kan éénmalig plaatsvinden of kortdurend zijn om mee te denken over de behandeling of begeleiding van een cliënt. De invulling van het consultatie- en adviestraject wordt in overleg met en met overeenstemming van de betreffende cliënt(en), zijn of haar wettelijk vertegenwoordigers en de zorgaanbieder of school bepaald.

Tarieven
Voor consultatie- en adviestrajecten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is het mogelijk een vergoeding van de kosten aan te vragen bij het wijkteam in de woongemeente van de cliënt of het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Voor consultatie en advies ten behoeve van POH-GGZ aangesloten bij Meditta gelden vaste tijdseenheden en tarieven. Autrinsiek - expertise in autisme is gecontracteerd door Meditta.

Tarieven voor overige consultatie- en adviestrajecten kunnen in de praktijk worden opgevraagd.