Werkwijze

Aanmelding

Aanmelding is telefonisch of schriftelijk mogelijk.

  • Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar: met een geldige verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist of een zorgtoewijzing van het sociale wijkteam of Centrum voor Jeugd en Gezin.
  • Voor volwassenen vanaf 18 jaar: met een geldige verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist.

Een verwijsbrief of zorgtoewijzing is noodzakelijk om de zorg vergoed te krijgen. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar via de gemeente en voor volwassenen vanaf 18 jaar via uw zorgverzekeraar. Zie voor aanvullende informatie Tarieven en vergoedingen.

Voor onderzoek en behandeling van kinderen tot 12 jaar is toestemming van beide ouders met het wettelijk gezag noodzakelijk. Kinderen en jongeren tussen 12 en 16 jaar moeten ook zelf toestemming geven voor het onderzoek en de behandeling. Vanaf 16 jaar is uitsluitend de toestemming van de cliënt zelf nodig.

Voorafgaand aan de aanmelding vindt altijd een kort telefonisch gesprek met verwijzer, ouders of cliënt plaats om een eerste indruk te krijgen van de klachten en hulpvraag. Op basis van deze informatie wordt beoordeeld of de vraag binnen de praktijk kan worden beantwoord. Is dit mogelijk dan worden, afhankelijk van de wachttijden, afspraken gemaakt over het vervolg. Is dit niet mogelijk dan kan, indien gewenst, meegedacht worden over andere zorgaanbieders met een (beter) passend aanbod.

Intake

Tijdens de intake (het eerste gesprek) wordt nader kennis gemaakt en worden de klachten en hulpvraag verder in kaart gebracht.

Er worden afspraken gemaakt over de invulling van het diagnostisch of beeldvormend onderzoek of samen gekeken welke behandeling het beste aansluit bij de hulpvraag. Ook wordt informatie gedeeld over praktische zaken als privacy, vergoedingen, het maken en afzeggen van afspraken, de klachten- en geschillenregeling, het informeren van de verwijzer, et cetera. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in een behandelplan, dat bij de start van het onderzoek of de behandeling schriftelijk voor akkoord en ter ondertekening aan u en of de wettelijk vertegenwoordigers wordt voorgelegd.

Mocht tijdens de intake blijken dat het onderzoek en of de behandeling niet in de praktijk geboden kan worden, dan wordt samen gekeken waar u elders best geholpen kan worden. En vindt een terug verwijzing plaats naar de verwijzer.

Na de intake wordt gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen:

  • Om de klachten en problemen te verduidelijken.
  • Om de voortgang en het effect van de behandeling zo goed mogelijk te kunnen volgen. Het invullen kan via een beveiligde inlogcode digitaal plaatsvinden of via het invullen van een papieren versie. Voor kinderen tot 12 jaar worden ouders gevraagd de vragenlijst in te vullen. Voor jongeren vanaf 12 jaar worden de vragenlijsten voorgelegd aan zowel ouders als de jongere.

In het kader van de Zorgvraagtypering (volwassenen vanaf 18 jaar) wordt door de hulpverlener nog een vragenlijst ingevuld (HONOS+).

De resultaten uit de vragenlijsten worden met de client (en ouders) besproken.

Voortgang

De duur van het onderzoek en de behandeling zal afhangen van de hulpvraag en de aard en complexiteit van de klachten. Tijdens de behandeling zullen de behandeldoelen, die in het behandelplan staan vermeld, en de voortgang van de behandeling regelmatig mondeling met de cliënt (en ouders) worden geëvalueerd. Bij een langer durende behandeling kan er ook een schriftelijke tussenevaluatie plaatsvinden. De bevindingen worden in het dossier vastgelegd.

Wanneer de klachten voldoende zijn afgenomen en de behandeldoelen (grotendeels) zijn behaald wordt de behandeling in onderling overleg afgerond.

Om de effecten van de behandeling in kaart te brengen worden cliënten (en ouders) opnieuw gevraagd de vragenlijsten, die na het eerste gesprek zijn voorgelegd, in te vullen.

Cliënttevredenheid

Tijdens de behandeling is er voortdurend ruimte en aandacht voor uw mening over de wijze waarop het onderzoek of de behandeling wordt uitgevoerd, de bejegening, de bereikbaarheid van de praktijk en eventuele verbeterpunten. Bij afronding van de behandeling kunt u mondeling en of via een vragenlijst, die u bij het afsluiten van de behandeling zal worden toegestuurd, kenbaar maken of u tevreden bent over de geboden behandeling en waar eventuele verbeterpunten liggen.

Continuïteit van zorg

In de praktijk is Birgitta Kox als zelfstandige zonder personeel (ZZP) werkzaam. Dit betekent dat het eerste gesprek (de intake), het diagnostisch of beeldvormend onderzoek en de behandeling door dezelfde hulpverlener worden uitgevoerd. Waarmee de continuïteit van zorg wordt gewaarborgd.