Tarieven en vergoedingen

Volwassenen vanaf 18 jaar

Volwassenen vanaf 18 jaar hebben vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van (Generalistische Basis en Specialistische) GGz door hun zorgverzekeraar.

Autrinsiek – expertise in autisme biedt Generalistische Basis GGz (GBGGz).
Wanneer meer intensieve psychologische zorg nodig blijkt dan vanuit de GBGGz geboden kan worden, kan in overleg met u besloten worden tot een verwijzing naar de Specialistische GGz (SGGz).

Zorgprestatiemodel vervangt Zorgzwaarteprestaties
Vanaf 01-01-2022 geldt voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) een nieuw model voor de bekostiging en vergoeding van de zorg: het Zorgprestatiemodel (ZPM). De zorg die u in de praktijk krijgt verandert niet. Wel de manier waarop de verleende zorg wordt betaald en vergoed. Dit gebeurt op basis van Zorgprestaties: diagnostiek (gesprekken en onderzoekscontacten), behandeling (gesprekken), intercollegiaal overleg (overleg met een collega) en reistijd (bij huisbezoek of gesprek op een andere locatie dan de praktijk).

Meer informatie over het ZPM kunt u in de praktijk opvragen of nalezen:

Geen contracten zorgverzekeraars
Volwassenen vanaf 18 jaar hebben een vrije keuze naar welke zorgaanbieder zij gaan, ongeacht of dit een gecontracteerde of niet gecontracteerde zorgaanbieder is.

Autrinsiek - expertise in autisme heeft er voor gekozen geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten.

Vergoedingen
De tarieven voor de zorgprestaties worden ieder jaar door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) vastgesteld. Als tarief hanteert Autrinsiek – expertise in autisme 100% van de door de NZa vastgesteldemaximumtarieven voor de GZ-Psycholoog. De tarieven vindt u hier.

Wanneer u kiest voor een zorgaanbieder die geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, is (boven op het eigen risico) de maximale vergoeding die een cliënt voor verleende zorg kan krijgen afhankelijk van zijn of haar zorgpolis en zorgverzekeraar. Dit betekent, afhankelijk van het soort polis dat een cliënt heeft afgesloten, het volgende:

 • Bij een natura polis vergoedt de zorgverzekeraar slechts een deel van de kosten voor verleende zorg. Dit is een percentage van de marktconforme (door de NZa vastgestelde) maximale tarieven voor GGz. Hoe hoog het percentage is dat een cliënt vergoedt krijgt kan per zorgverzekeraar verschillen.
 • Een afgeslankte vorm van een natura polis is de budgetpolis. Hierbij kan een cliënt slechts bij een zeer beperkt aantal zorgverleners terecht.
 • Bij een zuivere restitutiepolis met marktconforme (door de NZa vastgestelde) tarieven voor GGz geldt in principe een vergoeding van 100% van dit marktconforme tarief, bij zowel gecontracteerde als niet gecontracteerde zorgaanbieders. Bij sommige zorgverzekeraars moet u hiervoor wel voorafgaand aan de start van de behandeling een akkoordverklaring aanvragen.
 • Bij een restitutiepolis met gemiddeld gecontracteerde tarieven wordt de hoogte van de vergoeding, die u voor zorg verleend door een niet gecontracteerde zorgaanbieder ontvangt, door de zorgverzekeraar zelf bepaald. Het kan dus zijn dat u dan alsnog een deel van de kosten zelf moet betalen.

Omdat iedere zorgverzekeraar eigen regels hanteert met betrekking tot de vergoeding voor verleende zorg door niet gecontracteerde zorgaanbieders, worden cliënten geadviseerd voorafgaand aan een behandeltraject bij hun zorgverzekeraar te informeren naar de mogelijkheden voor en de hoogte van de vergoeding.

Eigen risico
De (Generalistische Basis en Gespecialiseerde) GGz valt onder uw jaarlijks verplichte eigen risico. Dit is het bedrag dat u eerst zelf voor verleende zorg aan uw zorgverzekeraar moet betalen, voordat de zorg die in het basispakket zit vergoed wordt. Dit is ongeacht of u naar een gecontracteerde of niet gecontracteerde zorgaanbieder gaat.

Betalingsvoorwaarden vanaf 01-01-2022

 • Cliënten krijgen aan het eind van elk(e) maand of kwartaal een rekening voor de gesprekken die in de betreffende periode hebben plaatsgevonden.
 • De duur van een gesprek en het consulttype bepalen het tarief van dit gesprek.
 • De rekening moet u zelf aan de praktijk voldoen.
 • Voor vergoeding kunt u de rekening vervolgens zelf bij uw zorgverzekeraar indienen.

Aanvullende Betalingsvoorwaarden:

 • De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de behandelaar en cliënt.
 • De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor verleende psychologische zorg dienen binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
 • Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, krijgt hij/zij éénmalig een betalingsherinnering toegestuurd. De cliënt wordt zonder ophoging van kosten in de gelegenheid gesteld de factuur alsnog binnen 14 dagen te betalen.
 • Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
 • Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van EUR 25.
 • Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling (waaronder ook onderzoek) zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Afmelden van een afspraak en no-show

Het kan altijd gebeuren dat een gemaakte afspraak niet door kan gaan. Afspraken kunnen kosteloos gewijzigd of afgezegd worden tot 24 uur vóór de afspraak.
U kunt afzeggen per e-mail (zie beveiligd berichtenverkeer) of per telefoon.

Voor afspraken die, om welke reden dan ook, niet of niet tijdig (binnen 24 uur voor de afspraak) worden afgezegd, wordt het tarief van EUR 115,00 per gemiste afspraak in rekening gebracht. Voor cliënten aangemeld vóór 01-01-2023 is dit EUR 107,50 per gemiste afspraak. U ontvangt hiervoor een aparte rekening, omdat deze kosten niet gedeclareerd kunnen worden bij uw zorgverzekeraar. U bent zelf voor deze kosten aansprakelijk.

Voor aanvullende betalingsvoorwaarden zie hierboven.