Kwaliteit

Beroepscode en registraties

De praktijk werkt volgens de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).

In de beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die voor zowel de cliënt als de hulpverlener duidelijk maken welke rechten en plichten er ten aanzien van het onderzoek, de behandeling, het dossier en andere zaken gelden. De volledige beroepscode is hier na te lezen.

Lidmaatschap beroepsvereniging
Birgitta Kox is lid van de volgende beroepsverenigingen:

Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)

Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) (1989)

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) (2017)

Registraties

  • BIG registratie Gezondheidszorgpsycholoog (1999), BIG registratienummer 79049342725
  • BIG registratie Orthopedagoog-Generalist (2020), BIG registratienummer 09049342731
  • NVO Kwaliteitsregister Orthopedagoog-Generalist (2013)

Scholing en Intervisie
Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met een ASS en hun gezinnen wordt een voortdurend traject van scholing en deskundigheidsbevordering gevolgd. Onder andere door het bijhouden van de wetenschappelijke literatuur en het bijwonen van congressen, webinars en cursussen. Daarnaast wordt regelmatig gebruik gemaakt van mogelijkheden voor overleg met collegae GZ-psychologen, klinisch psychologen en psychiaters uit diverse praktijken. En wordt deelgenomen aan intervisiebijeenkomsten.

Visitatie
Als lid van de beroeps- en belangenvereniging LVVP wordt de praktijk één keer per vijf jaar gevisiteerd. Daarbij wordt de gang van zaken in de praktijk onderzocht om te kijken of de praktijk aan alle (kwaliteits)eisen voldoet om goede zorg te kunnen leveren. Het kwaliteitsbeleid van de LVVP vindt u hier.

Op 13-03-2020 is de praktijk met positief resultaat gevisiteerd.

Wet- en regelgeving

De praktijk werkt volgens de geldende wettelijke bepalingen.

Kwaliteitsstatuut
Elke aanbieder van Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) aan cliënten vanaf 18 jaar is verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Het kwaliteitsstatuut beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om binnen de Zorgverzekeringswet vergoedde zorg te mogen leveren.
De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Klik hier voor het kwaliteitsstatuut.

Algemene Verordening Gegevensbescherming – Privacy statement
In het privacy statement wordt uitgelegd hoe in de praktijk wordt omgegaan met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon en wat uw rechten als cliënt zijn, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Klik hier voor het privacy statement.

Vertrouwelijkheid van gegevens en dossier
Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden bewaard in een dossier waarin het verloop van uw behandeling (en de behandeling van uw kind) wordt bijgehouden.

U heeft het recht om uw dossier in te zien of een kopie van officiële verslagen of brieven uit het dossier te ontvangen. Er zijn hierbij wel enkele beperkingen.

  • Ouders mogen het dossier van hun kinderen jonger dan 12 jaar inzien. Voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar geldt dat zowel ouders als het kind recht op inzage hebben; een jongere kan wel bezwaar maken tegen inzage. Vanaf 16 jaar heeft de cliënt een zelfstandig recht op inzage.
  • U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. Tenzij hiervoor toestemming is gegeven.

Mochten gegevens in het dossier feitelijk onjuist zijn, dan heeft u het recht om deze te laten verbeteren. Het professionele oordeel en de conclusies van de behandelaar vallen niet onder dit recht. U mag hierop wel altijd uw aanvullingen of kritische opmerkingen toevoegen. Niemand anders dan u zelf en uw behandelaar mag, zonder uw schriftelijke toestemming, uw dossier inzien.

Het dossier is eigendom van de praktijk. U kunt uw dossier dus niet meenemen. Wel kunt u een kopie van (gedeelten van) het dossier krijgen. Na afloop van de behandeling wordt het dossier, volgens de wettelijke eisen, gedurende twintig jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. Op uw uitdrukkelijk verzoek kan het dossier eerder worden vernietigd, tenzij dat in strijd is met de wet of Birgitta Kox als behandelaar van mening is dat daarmee de belangen van anderen worden geschaad.

Schriftelijke toestemming
Voor overleg met, het opvragen van gegevens bij of het verstrekken van gegevens aan derden in het kader van uw behandeling wordt vooraf uitdrukkelijk uw schriftelijke toestemming gevraagd. Heeft u hier bezwaar tegen dan kunt u dit kenbaar maken. Wanneer u uw toestemming voor het uitwisselen van informatie heeft gegeven, kunt u deze toestemming voor de toekomst altijd weer intrekken.

Voor kinderen tot 12 jaar wordt toestemming aan de ouders met gezag of een voogd gevraagd. Voor jongeren van 12 tot 16 jaar geldt de toestemming door de jongere zelf én van de ouders met gezag (of voogd) samen. Vanaf 16 jaar geldt de toestemming van de jongere. Alleen in noodsituaties mag de geheimhoudingsplicht doorbroken worden, bijvoorbeeld wanneer mensen in gevaar zouden komen.