Wet- en regelgeving

  • Beroepscode

  • Vertrouwelijkheid van gegevens

  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  - Privacystatement

 

De praktijk werkt volgens de geldende wettelijke bepalingen en de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Birgitta Kox is geregistreerd in het BIG register als GZ-psycholoog (https://www.bigregister.nl/zoek-zorgverlener)

 

Beroepscode

In de beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die voor zowel de cliënt als de hulpverlener duidelijk maken welke rechten en plichten er ten aanzien van het onderzoek, de behandeling, het dossier en andere zaken gelden. De volledige beroepscode is te lezen op de site van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO): https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht.aspx

 

Vertrouwelijkheid van gegevens

Er bestaan een aantal wetten waarin de rechten en plichten van hulpverleners en cliënten zijn vastgelegd. Dit zijn de Jeugdwet, de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) en de wet  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De AVG kan gezien worden als een kader met algemene privacyregels, waarin zowel vereisten met betrekking tot het omgaan met (bijzondere) persoonsgegevens als de rechten van cliënten zijn beschreven. Alle persoonsgegevens die in de praktijk over u beschikbaar zijn zijn vertrouwelijk en vallen onder het beroepsgeheim.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming - Privacystatement

In het privacystatement kunt u lezen hoe in de praktijk door Birgitta Kox wordt omgegaan met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon en wat uw rechten als cliënt zijn, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Klik hier voor het privacystatement.

 
Schriftelijke toestemming

Voor overleg met, het opvragen van gegevens bij of het verstrekken van gegevens aan uw huisarts, jeugdarts, medisch specialist, de gezinscoach van het CJG of het sociale wijkteam in uw gemeente in het kader van uw behandeling, wordt vooraf uitdrukkelijk uw schriftelijke toestemming gevraagd. Ook aan andere bij u betrokkenen, bijvoorbeeld de school van uw kind of uw directe familie, wordt alleen informatie over u en uw behandeling verstrekt of opgevraagd na uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. 

Als u bezwaar heeft tegen het verstrekken en of opvragen van informatie over uw behandeling kunt u dit kenbaar maken. Zonder uw schriftelijke toestemming wordt er niets overlegd en geen informatie verstrekt of opgevraagd. Wanneer u uw toestemming voor het uitwisselen van informatie heeft gegeven, kunt u deze toestemming voor de toekomst altijd weer intrekken.

Voor kinderen tot 12 jaar wordt toestemming aan de ouders met gezag of een voogd gevraagd. Voor jongeren van 12 tot 16 jaar geldt de toestemming door de jongere zelf én van de ouders met gezag (of voogd) samen. Vanaf 16 jaar geldt de toestemming van de jongere.

Alleen in noodsituaties mag de geheimhoudingsplicht doorbroken worden, bijvoorbeeld wanneer mensen in gevaar zouden komen.

 

Dossier

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Ze worden bewaard in een dossier waarin het verloop van uw behandeling (en de behandeling van uw kind) wordt bijgehouden.

U heeft altijd het recht om uw dossier in te zien of een kopie van officiële verslagen of brieven uit het dossier te ontvangen. Er zijn hierbij wel enkele beperkingen.

  • Ouders mogen het dossier van hun kinderen jonger dan 12 jaar inzien. Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar geldt dat zowel ouders als het kind recht op inzage hebben; een kind kan wel bezwaar maken tegen inzage. Vanaf 16 jaar heeft de cliënt een zelfstandig recht op inzage.
  • U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. Tenzij hiervoor toestemming is gegeven.

Mochten gegevens in het dossier feitelijk onjuist zijn, dan heeft u het recht om deze te laten verbeteren. Het professionele oordeel en de conclusies van de behandelaar vallen niet onder dit recht. U mag hierop wel altijd uw aanvullingen of kritische opmerkingen toevoegen. Niemand anders dan u zelf en uw behandelaar mag, zonder uw schriftelijke toestemming, uw dossier inzien.  

Het dossier is eigendom van de praktijk. U kunt uw dossier dus niet meenemen. Wel kunt u een kopie van (gedeelten van) het dossier krijgen. Na afloop van de behandeling wordt het dossier, volgens de wettelijke eisen, gedurende twintig jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. Op uw uitdrukkelijk verzoek kan het dossier eerder worden vernietigd, tenzij dat in strijd is met de wet of Birgitta Kox als behandelaar van mening is dat daarmee de belangen van anderen worden geschaad. 

 

Beveiligde e-mailberichten

Wanneer u privacy gevoelige informatie via een e-mailbericht wilt delen met de praktijk of een afspraak via een e-mailbericht wilt wijzigen of doorgeven kunt u de praktijk vragen u een (leeg) e-mailbericht via de beveiligde mailverbinding (Zorgmail) te sturen.

U ontvangt dan via Zorgmail een e-mailbericht waarin u via een reply-bericht uw verzoek of vraag (via deze beveiligde verbinding) kunt indienen.

Het is niet mogelijk om van buitenaf een nieuw e-mail bericht te sturen naar het beveiligde mailadres van de praktijk. 

 

Overige rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Zie het privacystatement.