Werkwijze

  • Aanmelding

  • Intake

  • Onderzoek en Behandeling

  • Continuïteit van zorg

 

Aanmelding

Aanmelding is telefonisch of schriftelijk mogelijk met een geldige verwijsbrief of zorgtoewijzing. Deze is noodzakelijk om de zorg vergoed te krijgen door uw gemeente (kinderen en jongeren tot en met 17 jaar) of uw zorgverzekeraar (vanaf 18 jaar). 

 

Voor kinderen tot en met 17 jaar

Van de huisarts, jeugdarts, medisch specialist, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of sociale wijkteam in uw gemeente. 

 

Voor volwassenen

Van de huisarts of medisch specialist.

In de verwijsbrief moet worden vermeld:

  • dat er sprake is van (een vermoeden van een) autismespectrumstoornis en/of bijkomende stoornis;
  • dat het gaat om een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ;
  • de gegevens van de huisarts of medisch specialist, inclusief zijn of haar AGB code;
  • de datum van verwijzing, die vóór de datum van de eerste afspraak moet liggen. 

 

Voor behandeling en onderzoek van een minderjarige cliënt is toestemming van beide ouders met het wettelijk gezag noodzakelijk. Kinderen en jongeren tussen 12 en 16 jaar moeten ook zelf toestemming geven voor het onderzoek en de behandeling. Vanaf 16 jaar is uitsluitend de toestemming van de cliënt zelf nodig.

 

Intake

Na aanmelding vindt altijd een eerste gesprek (intake) plaats.

Tijdens dit gesprek wordt kennis gemaakt, worden de klachten en hulpvraag in kaart gebracht, gekeken welke behandeling of onderzoeken het beste aansluiten bij uw hulpvraag en of deze behandeling en onderzoeken binnen de praktijk geboden kunnen worden. Ook wordt u geïnformeerd over praktische zaken als privacy, vergoedingen, het maken en afzeggen van afspraken, et cetera.

Wanneer het onderzoek en of de behandeling in de praktijk geboden kunnen worden, dan worden samen afspraken gemaakt over de invulling van de behandeling en/of het diagnostisch onderzoek en wordt in gezamenlijk overleg een behandelplan opgesteld. In het behandelplan staan onder andere uw hulpvraag, diagnose, de inhoud van het onderzoek of de behandeling en de gewenste resultaat beschreven.

Het behandelplan wordt u voorafgaand aan de start van de behandeling of het onderzoek schriftelijk ter ondertekening voorgelegd.

Wanneer het onderzoek en of de behandeling niet in de praktijk geboden kunnen worden, wordt samen gekeken waar u elders best geholpen kan worden. Uw huisarts, jeugdarts, medisch specialist, het CJG of het sociale wijkteam in uw gemeente zullen u hiervoor opnieuw moeten verwijzen. 

 

In het eerste gesprek wordt u tevens gevraagd of u toestemming wilt geven om uw verwijzer te informeren over het verloop van de behandeling.

 

Na het intake gesprek wordt u gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen om uw klachten en problemen te verduidelijken. Cliënten die over e-mail beschikken kunnen thuis beveiligd inloggen op een vragenlijst die gebruikt wordt om het effect van de behandeling te meten. Cliënten die niet over e-mail beschikken kunnen een papieren versie invullen.

Voor kinderen tot 12 jaar worden de ouders gevraagd de vragenlijst in te vullen (SDQ). Voor jongeren vanaf 12 jaar worden de vragenlijsten voorgelegd aan zowel de ouders als de jongere (SDQ). Volwassen cliënten worden gevraagd de OQ-45 in te vullen.

 

Onderzoek en Behandeling

De duur van de behandeling zal afhangen van de hulpvraag en de aard van de klachten. Tijdens de behandeling zullen de behandeldoelen, die in het behandelplan staan vermeld, voortdurend samen met de cliënt (en ouders) worden geëvalueerd.

Wanneer de klachten voldoende zijn afgenomen en de behandeldoelen (grotendeels) zijn behaald wordt de behandeling in onderling overleg afgerond.

Om de effecten van de behandeling te meten worden cliënten opnieuw gevraagd de vragenlijsten, die ook na de intake zijn voorgelegd, in te vullen.

 

Continuïteit van zorg

In de praktijk is Birgitta Kox als zelfstandige zonder personeel werkzaam. Dit betekent dat de intake, het diagnostisch of beeldvormend onderzoek en de behandeling door dezelfde hulpverlener wordt uitgevoerd, waardoor de continuïteit van zorg gewaarborgd wordt.