Kwaliteit

  • Kwaliteitsstatuut

  • Effectmeting: Routine Outcome Monitoring

  • Cliënttevredenheid

  • Scholing en Intervisie

  • Visitatie

 

Binnen de praktijk is er op verschillende manieren voortdurend aandacht voor kwaliteit, cliënttevredenheid en resultaat van de behandeling (outcome).

 

Kwaliteitsstatuut

Met ingang van 1 januari 2017 is elke aanbieder van Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) aan cliënten vanaf 18 jaar en ouder (binnen de Zorgverzekeringswet) verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben.  

Het kwaliteitsstatuut beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om binnen de Zorgverzekeringswet vergoedde zorg te mogen leveren.

De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. U kunt het kwaliteitsstatuut opvragen bij Birgitta Kox.

 

Effectmeting: Routine Outcome Monitoring (ROM)

Om de voortgang van uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen volgen wordt u na het eerste gesprek (intake) en aan het einde van de behandeling, indien u hiermee instemt, een korte vragenlijst voorgelegd. Bij een langer durende behandeling kan er ook nog een tussen meting plaatsvinden.

Voor kinderen tot 12 jaar worden ouders gevraagd deze vragenlijst in te vullen. Voor jongeren vanaf 12 jaar worden de vragenlijsten voorgelegd aan zowel de ouders als de jongere. 

Het afnemen van deze vragenlijsten noemen we ROM: Routine Outcome Monitoring oftewel het regelmatig meten van uitkomsten.

 

Doelen van het regelmatig invullen van deze vragenlijsten zijn:

  • Het verbeteren van de kwaliteit van uw behandeling. Het gebruik van ROM biedt informatie over de effectiviteit van uw behandeling.
  • Ook zorgverzekeraars (voor cliënten vanaf 18 jaar) willen graag weten hoe effectief de behandelingen zijn die geboden worden. Zodat zij daarvan kunnen leren en de kwaliteit van de zorg kunnen verbeteren. Hiertoe worden de behandelresultaten van verschillende GGZ-instellingen en praktijken door Akwa GGZ met elkaar vergeleken. 

Om deze vergelijking te kunnen maken worden belangrijke gegevens uit de door u ingevulde vragenlijsten versleuteld, dat wil zeggen niet herleidbaar naar de individuele cliënt, aangeleverd bij Akwa GGZ. Akwa GGZ ontvangt dus geen persoonsgegevens.

Bovendien is voor het doorleveren van deze gegevens aan Akwa GGZ uw uitdrukkelijke toestemming nodig.

Binnen Akwa GGZ werken patiënten, hun naasten, professionals en aanbieders samen aan een betere kwaliteit van zorg in de GGZ. Akwa GGZ werkt volgens de richtlijnen die zijn opgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens en voldoet daarmee aan de privacywetgeving.  

 

Het invullen van de vragenlijsten kan via een beveiligde inlogcode digitaal plaatsvinden of via het invullen van een papieren versie.

De resultaten uit de vragenlijsten worden met de cliënt en/of ouders besproken. 

 

Cliënttevredenheid

Gedurende de behandeling wordt regelmatig aan u gevraagd of de behandeling nog aansluit bij uw behoeften en doelen. Ik hoor graag uw mening over de wijze waarop het onderzoek of de behandeling is uitgevoerd, de bejegening, de bereikbaarheid van mijn praktijk en waar eventuele verbeterpunten liggen. Tijdens de behandelgesprekken kan hier aandacht aan worden besteed.

Bij afronding van de behandeling hoor ik graag of u tevreden bent over de geboden behandeling en waar eventuele verbeterpunten liggen. U kunt dit mondeling en of via een vragenlijst, die u bij het afsluiten van de behandeling zal worden toegestuurd, kenbaar maken.  

 

Scholing en Intervisie

Om op de hoogte te blijven van de laatste stand van zaken met betrekking tot de diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis en hun gezinnen wordt een voortdurend traject van scholing en deskundigheidsbevordering gevolgd. Onder andere door het bijhouden van de wetenschappelijke literatuur en het bijwonen van congressen of studiedagen.

Daarnaast wordt regelmatig gebruik gemaakt van de mogelijkheden voor overleg met collegae GZ-psychologen, klinisch psychologen en psychiaters uit diverse praktijken.

En is Birgitta Kox lid van een intervisiegroep bestaande uit collegae GZ-psychologen, tevens Orthopedagoog-Generalist (NVO Kwaliteitsregister). 

 

Visitatie

Als lid van de beroeps- en belangenvereniging Landelijke Vereniging van Psychotherapeuten en psychologen (LVVP) wordt de praktijk één keer per vijf jaar gevisiteerd. Daarbij wordt de gang van zaken in de praktijk onderzocht om te kijken of de praktijk aan alle (kwaliteits)eisen voldoet om goede zorg te kunnen leveren.

Op 13-03-2020 is de praktijk met positief resultaat gevisiteerd.