Kwaliteit

  • Kwaliteitsstatuut

  • Effectmeting: Routine Outcome Monitoring

  • Cliënttevredenheid

  • Scholing en Intervisie

 

Binnen de praktijk is er op verschillende manieren voortdurend aandacht voor kwaliteit, cliënttevredenheid en resultaat van de behandeling (=outcome).

 

Kwaliteitsstatuut

Met ingang van 1 januari 2017 is elke aanbieder van geestelijke gezondheidszorg aan cliënten vanaf 18 jaar en ouder (binnen de Zorgverzekeringswet) verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben.  

Het kwaliteitsstatuut beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om binnen de Zorgverzekeringswet vergoedde zorg te mogen leveren.

De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. U kunt het kwaliteitsstatuut opvragen bij de praktijkhouder.

 

Effectmeting: Routine Outcome Monitoring (ROM)

Om de voortgang van uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen volgen wordt na het eerste gesprek (intake) en aan het einde van de behandeling (bij een langer durende behandeling kan er ook nog een tussen meting plaatsvinden), indien u hiermee instemt, een korte vragenlijst afgenomen. Voor kinderen tot 12 jaar worden ouders gevraagd deze vragenlijst in te vullen.

Het afnemen van deze vragenlijsten noemen we ROM: Routine Outcome Monitoring oftewel het regelmatig meten van uitkomsten.

 

Doelen van het regelmatig invullen van deze vragenlijsten zijn:

  • Het verbeteren van de kwaliteit van uw behandeling. Het gebruik van ROM biedt informatie over de effectiviteit van uw behandeling.
  • Ook verzekeraars (voor cliënten vanaf 18 jaar) willen graag weten hoe effectief de behandelingen zijn die geboden worden. Hiertoe worden relevante gegevens uit de vragenlijsten versleuteld, dat wil zeggen niet herleidbaar naar de individuele cliënt, door de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) aangeleverd aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). SBG ontvangt dus geen persoonsgegevens. SBG is een onafhankelijk kenniscentrum dat verschillende GGZ-instellingen met elkaar vergelijkt. Door  resultaten  met elkaar te vergelijken weten we hoe we van elkaar kunnen leren en daarmee de kwaliteit van zorg binnen de GGZ kunnen verbeteren. SBG werkt volgens de richtlijnen die zijn opgesteld door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en voldoet daarmee aan de privacywetgeving. Uw gegevens worden veilig en vergrendeld opgeslagen.
 

De vragenlijsten kunnen thuis worden ingevuld, op papier of online.

De resultaten uit de vragenlijst worden met de cliënt en/of ouders besproken. 

 

Cliënttevredenheid

Gedurende de behandeling wordt regelmatig aan u gevraagd of de behandeling nog aansluit bij uw behoeftes en doelen. Ik hoor graag uw mening over de wijze waarop het onderzoek of de behandeling is uitgevoerd, de bejegening, de bereikbaarheid van mijn praktijk en waar eventuele verbeterpunten liggen.

Tijdens de behandelgesprekken kan hier aandacht aan worden besteed. Bij afronding van de behandeling hoor ik graag of u tevreden bent over de geboden behandeling en waar eventuele verbeterpunten liggen. U kunt dit mondeling en via een vragenlijst kenbaar maken.  

 

Scholing en Intervisie

Om op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken met betrekking tot de diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis wordt een voortdurend traject van scholing en deskundigheidsbevordering gevolgd. Onder andere door het bijhouden van de wetenschappelijke literatuur en het bijwonen van congressen of studiedagen.
Daarnaast maak ik regelmatig gebruik van intercollegiale overleg mogelijkheden met GZ-psychologen, klinisch psychologen en psychiaters uit diverse praktijken. En ben ik lid van een intervisiegroep bestaande uit collegae GZ-psychologen, tevens Orthopedagoog-Generalist (NVO).