Werkwijze

  • Aanmelding

  • Intake of eerste gesprek

  • Onderzoek en Behandeling

  • Continuïteit van zorg

 

Aanmelding

Aanmelding is telefonisch of schriftelijk mogelijk met een geldige verwijsbrief of zorgtoewijzing.

Een verwijsbrief of zorgtoewijzing is noodzakelijk om de zorg vergoed te krijgen. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar via de gemeente en voor volwassenen vanaf 18 jaar via de zorgverzekeraar. Zie voor aanvullende informatie Tarieven en vergoedingen

Bij aanmelding vindt altijd eerst een telefonisch contact met de cliënt (of ouders) plaats. In dit gesprek worden de klachten en hulpvraag kort geïnventariseerd. Om op basis daarvan in te kunnen schatten of de vraag binnen de praktijk kan worden beantwoord. Is dit mogelijk dan worden samen afspraken gemaakt over het vervolg. Is dit niet mogelijk dan kan indien gewenst meegedacht worden over alternatieve zorgaanbieders.

Voor behandeling en onderzoek van een minderjarige cliënt is toestemming van beide ouders met het wettelijk gezag noodzakelijk. Kinderen en jongeren tussen 12 en 16 jaar moeten ook zelf toestemming geven voor de behandeling en het onderzoek. Vanaf 16 jaar is uitsluitend de toestemming van de cliënt zelf nodig.

 

Intake of eerste gesprek

Wanneer het onderzoek en of de behandeling in de praktijk geboden kunnen worden vindt een eerste gesprek (intake) plaats, waarin:

  • nader kennis met elkaar wordt gemaakt;
  • de klachten en hulpvraag in kaart worden gebracht;
  • samen wordt gekeken welke behandeling of onderzoeken het beste aansluiten bij de hulpvraag;
  • wordt beoordeeld of de behandeling en onderzoeken binnen de praktijk geboden kunnen worden;
  • de cliënt wordt geïnformeerd over praktische zaken als privacy, vergoedingen, het maken en afzeggen van afspraken, et cetera;
  • de cliënt wordt uitgenodigd vragen te stellen om zich nader te laten informeren over praktische zaken, de inhoud van de behandeling en of de onderzoeken, et cetera.

 

Wanneer het onderzoek en of de behandeling in de praktijk geboden kunnen worden, worden samen afspraken gemaakt over de invulling van de behandeling en/of het diagnostisch onderzoek. En wordt in gezamenlijk overleg een behandelplan opgesteld. In het behandelplan staan onder andere uw aanmeldklachten, de hulpvraag, de inhoud van het onderzoek en of de behandeling, het gewenste resultaat (doelen) en de duur van de behandeling.

Het behandelplan wordt u voorafgaand aan de start van de behandeling of het onderzoek schriftelijk voor akkoord en ter ondertekening voorgelegd.

Wanneer het onderzoek en of de behandeling niet in de praktijk geboden kunnen worden, wordt samen gekeken waar u elders best geholpen kan worden. Uw huisarts, jeugdarts, medisch specialist, het Centrum voor Jeugd en Gezin of sociale wijkteam in uw gemeente zullen u hiervoor opnieuw moeten verwijzen. 

 

In het eerste gesprek wordt u tevens gevraagd of u toestemming wilt geven om uw verwijzer te informeren over de aanmelding en het verloop van de behandeling.

 

Na het eerste (intake) gesprek wordt u gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen om uw klachten en problemen te verduidelijken. Ook wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen die gebruikt wordt om het effect van uw behandeling te meten. Het invullen kan via een beveiligde inlogcode digitaal plaatsvinden of via het invullen van een papieren versie.

Voor kinderen tot 12 jaar worden de ouders gevraagd de vragenlijst in te vullen (SDQ). Voor jongeren vanaf 12 jaar worden de vragenlijsten voorgelegd aan zowel de ouders als de jongere (SDQ). Volwassen cliënten worden gevraagd de OQ-45 in te vullen. Zie Kwaliteit - Effectmeting.

 

Onderzoek en Behandeling

De duur van het onderzoek en de behandeling zal afhangen van de hulpvraag en de aard en complexiteit van de klachten. Tijdens de behandeling zullen de behandeldoelen, die in het behandelplan staan vermeld, minimaal één keer per half jaar samen met de cliënt (en ouders) worden geëvalueerd.

Wanneer de klachten voldoende zijn afgenomen en de behandeldoelen (grotendeels) zijn behaald wordt de behandeling in onderling overleg afgerond.

Om de effecten van de behandeling te meten worden cliënten opnieuw gevraagd de vragenlijsten, die ook na het eerste gesprek zijn voorgelegd, in te vullen.

 

Continuïteit van zorg

In de praktijk is Birgitta Kox als zelfstandige zonder personeel (ZZP) werkzaam. Dit betekent dat het eerste gesprek (de intake), het diagnostisch of beeldvormend onderzoek en de behandeling door dezelfde hulpverlener worden uitgevoerd. Waarmee de continuïteit van zorg wordt gewaarborgd.