Volwassenen vanaf 18 jaar

 • Voorwaarden vergoedingen

 • Zorgzwaarteprestaties en tarieven

 • Geen contracten zorgverzekeraars

 • Betalingsvoorwaarden

 • Consulten eigen rekening

 • Afmelden van een afspraak

 

Autrinsiek – expertise in autisme biedt Generalistische Basis GGz (GBGGz).

 

Voorwaarden vergoedingen

Om voor vergoeding van de verleende zorg in aanmerking te komen: 

 • is een verwijzing van de huisarts of een medisch specialist nodig;
 • moet er sprake zijn van een (vermoeden van een) stoornis of probleem genoemd in de DSM 5 (classificatiesysteem). Een autismespectrumstoornis (ASS) of een vermoeden van ASS voldoet aan dit criterium.

 

Verder moeten in de verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist worden vermeld:

 • dat het gaat om een verwijzing naar de Generalistische Basis GGz;
 • de gegevens van de huisarts of medisch specialist, inclusief zijn of haar AGB code;
 • de datum van verwijzing, die vóór de datum van de eerste afspraak moet liggen. 

 

Zorgzwaarteprestaties en tarieven

Er kunnen vanuit de Generalistische Basis GGz, afhankelijk van de aard, ernst en complexiteit van uw klachten, in de praktijk drie zorgzwaarte prestaties geboden worden:

 • Basis GGz Kort
 • Basis GGz Middel
 • Basis GGz Intensief

Daarnaast kan sprake zijn van een zogenaamd Onvolledig behandeltraject. Deze prestatie wordt gebruikt als er geen sprake is van een stoornis volgens de DSM 5, als vroeg in de behandeling (maximaal 120 minuten) blijkt dat de problematiek te ernstig of complex is voor de Basis GGz of als de behandeling in een vroegtijdig stadium door de cliënt (binnen maximaal 120 minuten) wordt afgebroken. 

Het Overig ZorgProduct niet-basispakketzorg Consult betreft een onafgebroken tijdspanne waarin u kunt worden behandeld. Het betreffen behandelingen die niet behoren tot het verzekerde pakket op grond van de Zorgverzekeringswet, maar wel zorg zoals omschreven in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Het gaat hierbij bijvoorbeeld om aanpassingsstoornissen, werk- en relationele problemen, studieproblemen of levensfaseproblemen. 

 

Voor elk van de genoemde prestaties is een maximum tarief voor vergoeding vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NzA).

Voor 2021 zijn de vergoedingen vastgesteld op (geldend voor behandeltrajecten gestart in 2021):

 Zorgzwaarteprestatie  Maximumtarief NZa  Maximaal aantal minuten
 Basis GGZ Kort  EUR 522,13  294 minuten
 Basis GGZ Middel  EUR 885,01  495 minuten
 Basis GGZ Intensief  EUR 1434,96  750 minuten 
 Onvolledig behandeltraject  EUR 228,04  120 minuten
 OVP niet-basispakketzorg  Consult   EUR 114,41  per consult

 

In 2020 zijn deze vergoedingen (geldend voor behandeltrajecten gestart in 2020): 

 Zorgzwaarteprestatie  Maximumtarief NZa  Maximaal aantal minuten
 Basis GGZ Kort  EUR 503,47  294 minuten
 Basis GGZ Middel  EUR 853,38  495 minuten
 Basis GGZ Intensief  EUR 1383,65  750 minuten 
 Onvolledig behandeltraject  EUR 219,78  120 minuten 
 OVP niet-basispakketzorg  Consult (OZP)   EUR 110,27  per consult

 

Bij aanvang van de behandeling wordt tijdens de intake een inschatting gemaakt van de zorgzwaarte prestatie die het beste bij uw zorgvraag past. 

Alle tijd die aan uw behandeling wordt besteed wordt meegeteld in de behandeltijd en daarmee het tarief van uw behandeling. De behandeling bestaat uit:

 • directe tijd, dat wil zeggen de tijd die wordt besteed aan direct contact met de cliënt (gesprekstijd, telefonisch contact of e-mailcontact met u);
 • indirecte tijd, dat wil zeggen de tijd die besteed wordt aan activiteiten waar de cliënt niet direct bij betrokken is, maar die noodzakelijk zijn om de behandeling te organiseren. Bijvoorbeeld de voorbereiding van een gesprek, het schrijven van gespreksverslagen en brieven, overleg met andere behandelaren, begeleiders of de huisarts, het schrijven van rapportages of uitwerken van testgegevens.

In overleg met u kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ product, als de behandeling van uw klachten toch meer tijd vraagt.

Soms blijkt dat er meer intensieve psychologische zorg nodig is dan vanuit de BGGz geboden kan worden. Dan kan in overleg met u besloten worden de huisarts of medisch specialist om een verwijzing naar de Specialistische GGz te vragen.

 

Veranderingen in de vergoedingen voor GGZ

Met ingang van 01-01-2022 verandert de structuur van vergoedingen binnen de GGZ. Dit heeft geen gevolgen voor de inhoud van uw behandeling. Wel zullen uw behandelsessies op een andere manier worden vergoed. Meer informatie kunt u opvragen bij uw behandelaar of nalezen op de website van de LVVP: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

  

Geen contracten zorgverzekeraars

Volwassenen vanaf 18 jaar hebben vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGz (en Specialistische GGz) door de zorgverzekeraar.

 

De Generalistische Basis GGz (GBGGz) valt, evenals de Specialistische GGz, onder uw jaarlijks verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat u eerst zelf voor verleende zorg aan uw zorgverzekeraar moet betalen, voordat de zorg die in het basispakket zit vergoed wordt. Dit is ongeacht of u naar een gecontracteerde of niet gecontracteerde zorgaanbieder gaat.

 

U heeft een vrije keuze naar welke zorgaanbieder u gaat. Wanneer u kiest voor een zorgaanbieder die geen contract heeft met de zorgverzekeraar, is (bovenop het eigen risico) de maximale vergoeding die een cliënt voor verleende zorg kan krijgen afhankelijk van zijn of haar zorgpolis en zorgverzekeraar. 

Autrinsiek - expertise in autisme heeft er voor gekozen geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten.

Dit betekent, afhankelijk van het soort polis dat een cliënt heeft afgesloten, het volgende:

 • Bij een in natura polis heeft een cliënt recht op zorg. Wanneer een cliënt kiest voor een niet gecontracteerde zorgaanbieder vergoedt de zorgverzekeraar slechts een deel van de kosten voor verleende zorg. Dit is een percentage van de marktconforme maximale vergoedingen (zie hierboven). Hoe hoog het percentage is dat een cliënt vergoedt krijgt kan per zorgverzekeraar verschillen (meestal 65 tot 80%).
 • Een afgeslankte vorm van een natura polis is de budgetpolis. Hierbij kan een cliënt slechts bij een zeer beperkt aantal zorgverleners terecht.
 • Bij een restitutie polis heeft een cliënt recht op vergoeding van de verleende zorg (tot het vastgestelde maximale marktconforme tarief; zie hierboven), bij zowel gecontracteerde als niet gecontracteerde zorgaanbieders. De cliënt kan zelf bepalen naar welke zorgaanbieder hij of zij gaat. Dit is niet van invloed op de hoogte van de maximale vergoeding.

Omdat iedere zorgverzekeraar eigen regels hanteert met betrekking tot de vergoeding voor verleende zorg door niet gecontracteerde zorgaanbieders, worden cliënten geadviseerd voorafgaand aan een behandeltraject bij hun zorgverzekeraar te informeren naar de mogelijkheden voor en de hoogte van de vergoeding.

 

Betalingsvoorwaarden

Het tarief dat Autrinsiek - expertise in autisme hanteert is EUR 100,00 per consult van 60 minuten. Voor cliënten aangemeld vóór 01-01-2021 is dit EUR 97,50 per consult van 60 minuten. Dit tarief geldt voor zowel directe als indirecte tijd.  

 

Cliënten krijgen aan het eind van elke maand een rekening voor de gesprekken die in de betreffende maand hebben plaatsgevonden (inclusief besteedde indirecte tijd). Deze deelfacturen kunt u NIET naar uw zorgverzekeraar sturen voor vergoeding.

Aan het einde van de behandeling of 365 dagen nadat de behandeling is gestart krijgt u één verzameloverzicht van alle gefactureerde directe en indirecte behandeltijd. Dit overzicht kunt u dan bij uw zorgverzekeraar indienen ter declaratie.

Declaratie bij uw zorgverzekeraar is dus pas mogelijk na beëindiging van de behandeling of 365 dagen nadat de behandeling is gestart.

En u moet zelf de kosten bij uw zorgverzekeraar declareren. 

In overleg is het ook mogelijk afspraken te maken over een éénmalige betaling bij beëindiging van de behandeling of 365 dagen nadat de behandeling is gestart. U krijgt op dat moment dan één factuur, te voldoen aan de praktijk, en een verzamelfactuur die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar voor vergoeding van de kosten voor behandeling.

 

Aanvullende Betalingsvoorwaarden:

 • De aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
 • Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, krijgt hij/zij éénmalig een betalingsherinnering toegestuurd. De cliënt wordt zonder ophoging van kosten in de gelegenheid gesteld de factuur alsnog binnen 14 dagen te betalen.
 • Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de praktijk zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
 • Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van EUR 25.
 • Bij betalingsachterstand is de praktijk gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Consulten eigen rekening

Uiteraard is het ook mogelijk om het diagnostisch onderzoek of de behandeling zelf te betalen. Er is dan geen verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig.

Het tarief voor een consult is daarbij EUR 100,00 per uur (consult van 60 minuten). Voor cliënten aangemeld vóór 01-01-2021 is dit EUR 97,50 per consult van 60 minuten. Ook de tijd voor voorbereiding, verslaglegging, het schrijven van brieven en overleg met voor de behandeling relevante derden wordt in rekening gebracht. De kosten voor deze indirecte tijd bedragen EUR 100,00 per 60 minuten. Voor cliënten aangemeld vóór 01-01-2021 is dit EUR 97,50 per 60 minuten. 

 

Afmelden van een afspraak

Het kan altijd gebeuren dat een gemaakte afspraak niet door kan gaan. Afspraken kunnen kosteloos gewijzigd of afgezegd worden tot 24 uur vóór de afspraak.

U kunt afzeggen per e-mail (zie voor beveiligd e-mailen 'Praktijkinformatie') of per telefoon. 

Voor afspraken die, om welke reden dan ook, niet of niet tijdig worden afgezegd, wordt het tarief van EUR 100,00 in rekening gebracht. Voor cliënten aangemeld vóór 01-01-2021 is dit EUR 97,50. U ontvangt hiervoor een aparte factuur, omdat deze kosten niet gedeclareerd kunnen worden bij uw zorgverzekering. U bent zelf voor deze kosten aansprakelijk.