Behandeling

Wanneer sprake is van een autismespectrumstoornis (ASS) bij u zelf, uw kind, uw broer of zus en/of uw partner dan kunt u bij Autrinsiek - expertise in autisme terecht voor behandeling.

Voorafgaand aan een behandeling vindt er altijd een eerste gesprek plaats. Tijdens dit gesprek worden de klachten en hulpvraag in kaart gebracht, gekeken welke behandeling het beste aansluit bij uw hulpvraag en of deze behandeling binnen de praktijk geboden kan worden.

Is dit mogelijk dan worden samen afspraken gemaakt over de invulling van de behandeling en in gezamenlijk overleg een behandelplan opgesteld. Het behandelplan wordt voorafgaand aan de start van de behandeling schriftelijk voor akkoord en ter ondertekening aan u voorgelegd.

Kan de gevraagde behandeling niet binnen de praktijk geboden worden dan wordt samen gekeken waar men het beste voor verdere hulp terecht kan. 

 

Behandeling kan worden geboden aan de cliënt met een ASS zelf en/of aan zijn of haar gezinsleden.

Behandelingen die binnen de praktijk worden geboden zijn onder andere:

  • Therapeutisch aangeboden psychoeducatie: uitleg wordt gegeven over hoe het autisme zich vertaalt naar uw eigen handelen en ervaringen, naar die van uw kind, uw partner en of je broer of zus.
  • Ouderbegeleiding.
  • Het adviseren van ouders en school in de dagelijkse omgang met het kind (opvoedkundige advisering).
  • Individuele steunende, structurerende gesprekken.
  • Verbeteren en uitbreiden van sociale en communicatieve vaardigheden.
  • Partnergesprekken gericht op het beter leren begrijpen van het autisme bij één van de (of beide) partners en het verbeteren van de communicatie.

Autrinsiek - expertise in autisme biedt geen psychotherapie, cognitieve- of gedragstherapie. 

Naast behandeling kan advies worden gegeven aan belangrijke personen in het netwerk van de cliënt met autisme, zoals op school, binnen de dagbesteding, op het werk, in de woonvoorziening, het verenigingsleven. Uiteraard altijd in samenspraak met en met toestemming van de cliënt zelf en/of ouders/verzorgers.

Regelmatig wordt tijdens de behandelgesprekken de voortgang van de behandeling mondeling met u besproken. De bevindingen worden in uw dossier vastgelegd.